Opleiding en andere eisen

Om als gastouder te kunnen fungeren dient u te voldoen aan een aantal eisen. Zo moet u beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een diploma EHBO voor kinderen (Oranje Kruis). Ook uw huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten beschikken over een VOG. Andere voorwaarden zijn:

  • u beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg) en Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma
  • er is gelegenheid dat kinderen binnen én buiten kunnen spelen
  • u spreekt Nederlands
  • u bent 21 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt
  • uw eigen kinderen staan niet onder toezicht
  • u bent tijdens de opvang telefonisch bereikbaar
  • u kent de inhoud van het pedagogisch beleid van Tobias en u handelt daarnaar
  • u kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de meldcode kindermishandeling en handelt daarnaar

Meer informatie over de opleidingseisen kunt u HIER lezen.

Wanneer u twijfelt of uw opleiding aan de eisen voldoet of wanneer u gastouder wilt worden en daarvoor een (aanvullende) cursus nodig is, kan Tobias u behulpzaam zijn bij het bewandelen van de juiste weg.

Tijdens het intakegesprek informeert Tobias u over het pedagogisch beleid en over de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid. Deze inventarisaties worden jaarlijks door u tezamen met Tobias uitgevoerd waarbij tevens wordt beschreven hoe risico’s kunnen worden verkleind of weggenomen.

Nadat controle door de GGD heeft plaatsgevonden en de GGD geconstateerd heeft dat u voldoet aan de eisen, wordt u ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en kunt u werken als erkend gastouder.