Oudercommissie

Gastouderbureaus dienen te beschikken over een oudercommissie. Deze commissie is zelfstandig, de leden bepalen zelf de vergaderfrequentie en hetgeen men wenst te bespreken. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn het pedagogisch beleid, thema’s van door Tobias te houden informatiebijeenkomsten, tarieven en alles wat de leden van de commissie aan de orde willen stellen. Het aantal vergaderingen van de oudercommissie is beperkt, hooguit één per jaar. Tobias ondersteunt de commissie. Op dit moment leidt de oudercommissie bij gebrek aan leden een slapend bestaan. Wanneer u belangstelling heeft om zitting te nemen in de commissie, kunt u zich aanmelden bij Tobias via heidi@gastouderbureautobias.nl.

Tobias is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer een ouder of de oudercommissie van mening is dat een besluit of handelwijze van Tobias nadelige gevolgen heeft voor kind en/of ouder en overleg met Tobias niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan die ouder zich wenden tot de commissie. Voor meer info: zie  www.degeschillencommissie.nl