Beleid

Bij Tobias staat het kind centraal. Voor hun ontwikkeling is het essentieel om op te groeien in een veilige, vertrouwde omgeving. Een kleinschalige vorm van kinderopvang is daarvoor van groot belang. Vandaar dat Tobias er voor kiest om (naast de eigen kleinschalige kinderopvang) gastouderopvang aan te bieden.

Gastouderopvang speelt vanwege de kleinschaligheid beter in op de behoefte van kinderen. Belangrijkste achtergrond hiervan is dat gastouders meer individuele aandacht geven, een ander pluspunt is dat kinderen altijd te maken hebben met dezelfde gastouder, waardoor zij in staat zijn een vaste hechtingsband op te bouwen. Dit is van groot belang in de eerste levensjaren.

Gastouders die bij Tobias zijn aangesloten dragen zorg voor “verantwoorde kinderopvang”, in die zin dat zij kinderen emotionele en fysieke veiligheid bieden en dat zij de persoonlijke (waaronder de sociale) competenties van kinderen weten te bevorderen. Dit betekent dat gastouders de ontwikkeling van kinderen met gerichte activiteiten stimuleert.

Gastouders behandelen kinderen met respect, nemen de kinderen serieus en leren hen zelf conflicten met andere kinderen op te lossen. Een en ander betekent dat de gastouder goed moet waarnemen wat er binnen een groep gebeurt en in staat moet zijn de gevoelens van een kind te verwoorden en begrip te tonen.beleid-go-rechtsonder

Afhankelijk van afspraken die met ouders zijn gemaakt, heeft de zorg voor de fysieke veiligheid ook betrekking op het halen/brengen van kinderen tussen school, sportclub, muziekles etc. en het opvangadres.

Gastouderopvang heeft betrekking op kinderen van 0 tot 12 jaar. In de praktijk kan het zo zijn dat een gastouder kinderen van verschillende leeftijden opvangt.

In hetBeleidsplanGOB2019-09  gaat Tobias nader in op de verschillende levensfasen en op eisen die ten aanzien van veiligheid en hygiëne aan gastouderopvang worden gesteld.

Gastouderbureaus zijn verplicht een meldcode kindermishandeling vast te stellen en kennis daarover te bevorderen bij de gastouders. Het kunnen signaleren van (een vermoeden van) kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere gastouder dient te beschikken. De meldcode beschrijft via stappenplannen en een afwegingskader hoe te handelen bij signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing wordt verstaan). Binnen Tobias vervult Heidi van der Kroft de rol van aandachtsfunctionaris. De meldcode van Tobias kunt u raadplegen via de linkMeldcode2019

Tobias staat onder toezicht van de overheid; regelmatig heeft controle plaats door de GGD, in opdracht van de gemeente Wassenaar. De door de GGD uitgebrachte inspectierapporten kunt u inzien via

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=138479&documentId=0